NOGAMI Toshihiko

略歴

神戸大学大学院国際文化学研究科博士後期課程修了。博士(学術)。

研究分野

ドイツ思想・右翼思想

研究課題

ドイツ右翼の広域秩序論

主要業績

・「初期ユンガーにおけるキリスト教的思考」阪神ドイツ文学界編『ドイツ文学論攷』第55号 2014年 pp. 29-50

・「E・ユンガーの個人的英雄主義」世界史研究会編『世界史研究論叢』第8号 2018年 pp. 17-32

学会活動

ドイツ現代史学会、世界史研究会、阪神ドイツ文学会、ゲーテ自然科学の集い

連絡先

nogamitoshihiko[at]yahoo.co.jp